USUARIS

S’entendrà per usuari qualsevol persona que navegui pel lloc web, accedint a qualsevol de les seves pàgines o seccions, bastant amb el simple accés i/o ús d’aquest lloc web, acceptant des d’aquest accés i/o ús, els termes i condicions aquí reflectits.
En cas que l’usuari vulgui comprar algun dels productes de Janet Recasens, s’aplicaran també les polítiques de venda, les quals seran de compliment obligatori.

ÚS DEL LLOC WEB

Tota la informació gràfica, textual, de multimèdia, fotografies, imatges, vídeos, dissenys o qualsevol altre format d’arxiu digital que es troben al lloc web, entesos d’aquí endavant com “els continguts”, pertanyen a Janet Recasens i estan protegits per les lleis de dret dautor a nivell nacional i internacional.
L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del lloc web, no podent utilitzar-los per a:
Realitzar activitats il·lícites o contràries a la moral, bons costums, bona fe ia l’ordre públic.
Realitzar comentaris o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, que atempti contra els drets humans o civils en general.
Provocar danys a la persona física, intel·lectual o moral de Janet Recasens, dels seus proveïdors o de terceres persones.
Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys als terminals on s’allotgin.
Intentar accedir i/o utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-los o manipular-ne els missatges.
Utilitzar les dades daltres usuaris amb fins de propaganda política, religiosa o comercial.
Utilitzar els seus dissenys o productes per afectar psicològicament qualsevol altre usuari.
Janet Recasens es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resulten adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, la Janet no serà responsable de les opinions donades pels usuaris a qualsevol eina d’opinió que contingui el lloc web.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Janet Recasens ha adoptat totes les mesures tecnològiques, necessàries al seu lloc web, per evitar danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts o en les dades dels usuaris, i no es fa responsable si en algun moment una daquestes mesures falla com a conseqüència dun ús indegut i/o abusiu per part dun tercer.
L’usuari haurà d’abstenir-se en tot moment de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al lloc web.

MODIFICACIONS

Janet Recasens es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes al seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts, cursos, vendes dels seus productes o dissenys que es venguin a través d’aquesta. com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats, així com el disseny i estructura del mateix.

ENLLAÇOS

Janet Recasens no té cap control sobre els enllaços i/o continguts externs que puguin existir al lloc web, per la qual cosa no se’n fa responsable, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat o validesa de qualsevol material o informació allà continguda, i no seran entesos aquests enllaços externs com una possible associació, fusió, col·laboració o participació amb el titular i/o responsable del domini web al qual estiguin associats.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Janet Recasens és la titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com dels elements continguts a la mateixa, els quals, a títol enunciatiu, però no limitatiu, són: imatges, so, fotografies, àudio, vídeo , programari, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny, selecció de materials usats, programes necessaris per al seu funcionament, accés i ús, quedant expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició , de la totalitat o part dels continguts del lloc web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, amb finalitats comercials o sense sense l’autorització de Janet Recasens.

L’usuari es compromet a respectar els drets d’autor de titularitat de Janet Recasens, que podrà, en conseqüència, visualitzar, imprimir, emmagatzemar en un dispositiu electrònic o virtual, però únicament i exclusivament per a ús personal i privat, no podent en cap moment distribuir-los, reproduir-los, onerosa o gratuïtament, a tercers, ni fer-ne cap transformació. En tot cas, sempre haurà de fer menció a l’autoria de Janet Recasens i al lloc web quan decideixi compartir en qualsevol xarxa social algun dels continguts, i no podrà en cap moment modificar, totalment o parcialment, qualsevol dels continguts.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable de les dades personals: Janet Recasens Selma, número de DNI: 43399335Z, amb domicili a aquests efectes a la Rambla Onze de Setembre, 6-G 5º3ª, 08030 Barcelona, i el correu electrònic de contacte del qual és janet@janetrecasens.com

En cap moment Janet Recasens no compartirà amb tercers el fitxer que posseeix. En cas de fer-ho de forma temporal, per exigències legals o per a l’administració del lloc web, es proporcionaran els deguts acords de confidencialitat entre les parts.

Els enllaços a tercers que es puguin trobar al lloc web tenen polítiques de privadesa alienes a Janet Recasens. L’accés a aquests llocs haurà de ser responsabilitat de l’usuari, i la seva decisió és acceptar-les o no.

FORMULARIS

El lloc web disposa de 3 tipus de formularis:
De contacte i de reserva de serveis: l’usuari o client podrà trobar formularis que facilitaran la comunicació amb Janet Recasens, per plantejar dubtes, comentaris o exigir algun dret que tingui.
De publicitat: se sol·licitarà als usuaris i/o clients el seu consentiment exprés i voluntari per lliurar a Janet Recasens, les dades necessàries per enviar publicitat i informació comercial relacionada amb els serveis i/o productes oferts per Janet Recasens, perquè s’afegeixi a un fitxer automatitzat d’email màrqueting.

ENCARREGATS DEL TRACTAMENT

Janet Recasens necessita el suport de tercers per poder oferir adequadament els seus serveis i productes, amb els quals ha celebrat els acords de confidencialitat deguts i ha verificat que compleixen amb les normatives espanyoles sobre protecció de dades personals.

Web allotjada a: Nominalia.

Proveïdor d’email marketing: Aweber. Per automatitzar els butlletins d’informació comercial i enviar al correu electrònic del titular de les dades, publicitat de Janet Recasens.

POLÍTIQUES RELACIONADES AMB LA NEWSLETTER

Aquestes polítiques s’entendran en tot moment com a part complementària dels termes i condicions exposats al lloc web, i tots dos seran d’igual aplicació al moment d’una controvèrsia. La política de privadesa i de propietat intel·lectual aplicada serà la mateixa que s’exposa en els termes i condicions del lloc web.
S’entendrà com a newsletter el butlletí digital que Janet Recasens realitza de forma periòdica i que fa arribar els seus subscriptors a través d’un proveïdor de serveis de correu electrònic extern, al qual l’usuari s’ha subscrit de manera voluntària.

Janet Recasens no està en l’obligació d’enviar en períodes de temps definits la newsletter, per tant és totalment lliure de fer-ho quan ho vegi convenient. L’usuari podrà en tot moment exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, oblit, portabilitat o qualsevol altre que per llei li sigui merescut seguint les instruccions que trobareu al peu de pàgina de la newsletter, o escrivint a janet@janetrecasens .com

Janet Recasens no es farà responsable pel contingut de tercers exposat a la newsletter, qualsevol controvèrsia que sorgeixi haurà de ser tractada directament amb la persona o empresa de la qual es fa esment.
Tot el material que s’exposa a la newsletter està protegit per drets d’autor a favor de Janet Recasens, i en cas de pertànyer a tercers, s’entendrà que Janet Recasens té l’autorització deguda per utilitzar-lo com s’hagi convingut amb l’autor.

MODIFICACIÓ DEL PRESENT AVÍS LEGAL I DURADA

Janet Recasens podrà modificar, en qualsevol moment, els termes i condicions aquí exposades, sense previ avís i estaran vigents mentre es trobin degudament publicades.

ACCIONS LEGALS

Janet Recasens pot, en qualsevol moment, exercir accions legals de caràcter civil o penal, contra qualsevol persona que faci un ús indegut del contingut exposat al lloc web, o per incomplir aquests termes i condicions. S’aplicarà en tot moment la legislació del territori espanyol i en cas d’algun conflicte, les parts se sotmetran a la jurisdicció de Barcelona, Espanya perquè és el domicili de la titular del lloc web.